SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA SVETA NEDELJA
Trg Ante Starčevića 5
10431 Sveta Nedelja
sukladno Programu javnih potreba u sportu i odluci Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje o iznosu sredstava za Javne potrebe u sportu Grada Sveta Nedelja unutar Gradskog proračuna za 2020. godinu, raspisuje
 
Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga koje obavljaju djelatnosti u području sporta  od značaja i interesa za Sportsku Zajednicu Grada Sveta Nedelja  i Grad Svetu Nedelju u 2020. godini
 

 Točka I.

(1) Sportska Zajednica Grada Svete Nedelje kao Davatelj  bespovratnih financijskih podrški poziva udruge  koje obavljaju djelatnosti iz  područja sporta  da se prijave za financijsku podršku  projektima i programima od značaja i interesa za  Sportsku Zajednicu Grada Sveta Nedelja i Grad Svetu Nedelju  u  2020. godini.

 

(2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti  projekte/programe usmjerene na ispunjavanje općih  i  specifičnih ciljeva definiranih Programom javnih potreba u sportu na području grada Svete Nedelje  odnosno za sljedeća prioritetna područja :

-    Trening i natjecanja sportaša

-     Sportske priredbe i manifestacije

-     Sport za djecu i mlade

-     Sport osoba sa invaliditetom

-     Sportsko rekreacijske aktivnosti.

Točka II.

(3)          planirani iznosi i ukupna vrijednost natječaja

 Za financiranje i provođenje projekata/programa  u okviru ovog javnog natječaja raspoloživ je ukupan iznos od  2.400.000,00 kuna.

Najmanji mogući iznos traženih sredstava za financiranje programa iznosi 3.000,00 kn, a najveći do 400.000,00 kn a s ciljem omogućavanja provođenja predloženog programa.

(3) Najmanji mogući iznos  traženih sredstava za financiranje projekta  iznosi 1.000,00  kuna, a najveći do  20.000,00 kuna  s ciljem omogućavnja provođenja predloženog projekta.

Ovim javnim natječajem Davatelj financijskih podrški financirat će cca 30 programa+cca 40 projekata.

 

Točka III.

4.          Prihvatljivi (izravni i neizravni) i neprihvatljivi troškovi provedbe projekta / programa  su troškovi koji su taksativno navedeni  u Uputama za prijavitelje pod  točkom 2.2. TROŠKOVI KOJI ĆE SE FINANCIRATI,  2. 2. 1. Prihvatljivi troškovi  i 2.2.2. Neprihvatljivi troškovi.                      

Točka IV.

Kriteriji za dodjelu financijskih podrški i procjenjivanje navedeni su u Uputama za prijavitelje pod točkom 4.  PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA , 4.3. PROCJENA PRIJAVA KOJE SU ZADOVOLJILE PROPISANE UVJETE NATJEČAJA.

 

Točka V.

(5) Rok za podnošenje Prijava  projekata i programa je do 21.02.2020. godine.

 

Točka VI.

(6) Prijavitelj mora  zadovoljiti sljedeća mjerila :

 1. biti pravna osoba registrirana kao udruga, sukladno Zakonu o udrugama koja u svojem temeljnom aktu ima definirano neprofitno djelovanje na području sporta, registrirana je kao neprofitna organizacija[1];  i ima sjedište na području grada Svete Nedelje,
 2. imati statut koji je usklađen sa Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/14) odnosno   podnesen je na usklađenje (što se dokazuje potvrdom nadležnog ureda), a sukladno uvidu u Registar udruga osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o financiranju) je u mandatu,
 3. imati uredno podmirene dospjele obveze za javna davanja (porez i prirez, doprinos za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja prema državnom proračunu),
 4. nije u stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 5. uredno ispunjava obveze iz prethodnih ugovora/odluka o dodijeljenim financijskim podrškama iz javnih izvora,
 6. vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima.

 (7) Pravo prijave na Natječaj nemaju:

 • ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani sukladno Zakonu o udrugama kao pravne osobe;
 • udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija;
 • strukovne udruge čiji rad/djelatnost nije vezana uz provođenje programa i projekata u sportu;
 • udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora (nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od godine u kojoj su provodile projekt);
 • udruge koje su u stečaju;
 • udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje doprinosa ili poreza;
 • političke stranke, udruge ili druge pravne osobe čiji je jedan od osnivača ili osnivač politička stranka.

Točka VII.

(4) Prijavitelj može podnijeti prijavu za financiranje maksimalno:

a) za jedan (jedan) program + 2 (dva) projekta

Točka VIII.

(7)          Dokumentacija za prijavu:

Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži sve popunjene obrasce i obvezne priloge kako slijedi:

1. Potpisan i ovjeren pečatom obrazac  prijave , obrazac OS sport  (obrazac je sastavni dio natječajne dokumentacije) koji  sadrži i opis projekta/programa/,

-obrascu priložiti opis članova udruge (sukladno  Zakonu o udrugama)

2. Potpisan i ovjeren pečatom obrazac proračuna, obrazac PRS sport   (obrazac je sastavni dio natječajne dokumentacije),

3.   Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dospjelog duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, izdanu nakon objave javnog natječaja,

4.   Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave javnog natječaja, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja projekta/programa ne vodi  kazneni postupak,

5. Zapisnik/izvješće s godišnje skupštine udruge za 2019. godinu ili podatak o mrežnim stranicama prijavitelja na kojima se javno objavljuju programska i financijska izvješća o radu,

6. Potpisanu i ovjerenu pečatom   Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, obrazac IZJ-2 sport,

7. Potpisanu privolu/suglasnost za obradu podataka u posebne svrhe.

Obrazac prijave sa svom propisanom dokumentacijom   potrebno je na odgovarajući način uvezati, prema navedenim rednim brojevima radi urednosti prijave, kao i sačiniti popis priložene dokumentacije.

Popis priložene dokumentacije (na obrascu A6 sport) ) se potpisuje i ovjerava pečatom, te umeće ispred obrasca prijave.    

Točka IX.

(8) Detaljne uvjete za ostvarivanje prava na prijavu,  kao i sve ostale informacije bitne za prijavu i provođenje projekata/programa  potencijalni prijavitelji mogu pronaći u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje  projekata i programa u području sporta.

(9) Prijedlozi  projekata /programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji će zajedno s Uputama za prijavitelje, biti dostupni na mrežnim stranicama Sportske Zajednice Grada Sveta Nedelja www.sportilus.com/zajednice/szgsn.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati isključivo preporučeno poštom, na slijedeću adresu:

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA SVETA NEDELJA

Trg Ante Starčevića 5

10431 Sveta Nedelja

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo projekti i programi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

(10) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: sportsvn1999@gmail.com

 

Sveta Nedelja, 21.01.2020.

 

[1] Organizacija je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje (transparentnim financijskim poslovanjem, za potrebe ovoga Poziva, smatra se da je udruga dostavila FINA-i za potrebe Ministarstva financija minimalno godišnji račun prihoda i rashoda od 1. siječnja do 31. prosinca za godinu koja prethodi godini raspisivanja natječaja, bilancu i bilješke uz financijske izvještaje), u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

 

Tekst javnog natječaja (pdf)

Upute za prijavitelje (pdf)

Prjavni obrazac (doc)

Obrazac proračuna (docx)

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (doc)

Privola-suglasnost za obradu podataka u posebne svrhe (doc)

Popis priloga (pdf)

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava (doc)

Obrazac za procjenu kvalitete - vrijednosti prijavljenog projekta (pdf)

 

Prijedlog zaključka Povjerenstva za procjenu prijava 2020.

Konačni zaključak o rezultatima Javnog natječaja

Dodjela financijskih potpora za 2020.

 

Izvještajni obrazac za 2020. g.

 

 

Rezervacije kombija

 

 kombi

 

 

facebook logo bijeli1

Sportska zajednica Grada Sveta Nedelja © 2020 |

Ova stranica koristi kolačiće (Cookies) radi pune funkcionalnosti i boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregledavanja suglasni ste s uporabom kolačića. Više informacija pogledajte ovdje..